Regels fotowedstrijd​


Deelname
Door deel te nemen aan de fotowedstrijd, aanvaardt u deze voorwaarden en regels, die definitief zijn en in alle opzichten bindend. Een deelnemer kan met één foto meedingen naar de prijs. U dient de foto's zelf gemaakt te hebben.

Prijzen
Een jury, bestaande uit de marketingafdeling van Profotonet, beoordeelt de foto's. De winnaar(s) of winnares(sen) krijg(t)en persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt verder geen correspondentie, noch telefonische communicatie gevoerd.

Privacy policy
De gegevens die de deelnemer bij zijn/haar deelname opgeeft, worden verwerkt om de fotowedstrijd te beheren en de winnaars te bepalen. De gegevens van deelnemers worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de hierboven vermelde. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op enige andere wijze bekendgemaakt aan derden. Verenging van auteursrecht en toestemming van afgebeelde personen zijn de verantwoordelijkheid van de fotograaf. Profotonet behoudt zich het recht voor om de afbeeldingen te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Aansprakelijkheid
Profotonet is niet aansprakelijk in geval de fotowedstrijd door technische onderbrekingen gedurende een bepaalde tijd onderbroken wordt. Profotonet is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de fotowedstrijd. De fotowedstrijd kan op elk moment door Profotonet worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet. Met uw deelname aan de fotowedstrijd geeft u Profotonet het recht deze zonder enige vergoeding en vrij van reproductierechten voor publicitaire doeleinden te gebruiken, dit geldt ook voor de niet-winnende foto’s. Deelnemer garandeert dat hij/zij maker van de foto is en in het bezit is van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle persoonlijkheidsrechten) op de foto. Indien er personen behalve deelnemer op de foto zijn geportretteerd, garandeert deelnemer dat hij/zij beschikt over alle rechten van de andere personen (zoals portretrecht, persoonlijkheidsrechten, enz.) met betrekking tot de foto en dat de geportretteerde perso(o)n(en) toestemming voor de deelneming van de actie hebben gegeven. Bij een eventueel geschil tussen u en/of derden betreffende de geplaatste foto is Profotonet niet aansprakelijk. Met deelname aan de wedstrijd vrijwaart u Profotonet volledig voor alle kosten resulterend uit een vordering van een derde die direct of indirect het gevolg is van plaatsing van een aangeboden foto, waarin uitdrukkelijk begrepen vorderingen wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inbreuk op privacy rechten, onrechtmatige daad en in strijd met wettelijke bepalingen.