ПРАВИЛА ЗА КАМПАНИЯТА „БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАУЗА | CAPELLA PLAY

1. ОРГАНИЗАТОР

Кампанията „Благотворителна кауза | Capella Play“ се организира от „Капела„ ЕООД, с ЕИК: 204964418, съвместно с другите дружествата от групата на Капела, така както са индивидуализирани в нашата Политика за поверителност, достъпна на сайта https://www.capellaplay.bg/bg/politika-za-poveritelnost (всички заедно наричани Организатор).

2. ПРИЛОЖИМОСТ НА ПРАВИЛАТА 

2.1 Настоящите Правила ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на интернет адрес: https://woobox.com/6tenyk

2.2 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Правилата, като промените влизат в сила след официалното им публикуване на https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/.

2.3 До участие в Кампанията се допускат само лица, които са спазили условията за участие.

2.4 С участието си в Кампанията участникът декларира, че е съгласен с настоящите Правила.

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България.

4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

4.1 Кампанията стартира на 01.11.2019г. и приключва на 20.11.2019 в 23:59 ч. („Период на Кампанията“).

4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да променя сроковете и като известява за това на адрес: https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1 Право на участие има всяко навършило пълнолетие физическо лице, живеещо на територията на Република България. Непълнолетните лица могат да участват със съдействието на своите родители.

5.2 В Кампанията нямат право да взимат участие служители на Организатора, както и членовете на техните семейства.

5.3. Участието в Кампанията не е обвързано със закупуването на каквито и да е стоки и/или услуги от Организатора или трети лица, нито с посещение на детски центрове Capella Play или с други продукти или услуги от търговските обекти на Организатора, както и другите търговски обекти от веригата Capella, нито с поемането на каквито и да е договорни задължения към Организатора.

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

6.1. Ако искате да участвате следвайте следните стъпки:

1.                       Изберете Вашата кауза, помислете как най-добре да я представите, така че да събере най-много гласове.

2.                       Изберете или направете снимка, която да илюстрира Вашата кауза или просто такава, която ще накара приятелите на Капела да дадат гласа си за Вашата кауза.

3.                       Посетете официалната страница на Кампанията на https://woobox.com/6tenyk

4.                       Регистрирайте се за участие, като качите снимката, която сте избрали, дадете кратко описание на каузата си и натиснете бутона „Изпрати“.

6.2. Всеки участник има право да предложи по една кауза на ден в рамките на провеждане на кампанията.

7. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА

7.1. Участници в Кампанията, които качват снимки, декларират, че имат неограниченото право да използват снимките, както и да снимат обектите на тях и се съгласяват, че същите могат да останат в онлайн пространството за периода на Кампанията заедно с останалата информация, предоставена от тях.

7.2. Изпратените материали, публикувани чрез платформата Woobox https://woobox.com/6tenyk не трябва да съдържат или възпроизвеждат кадри, изображения, графики, данни или друга информация, които: нарушават нормативните актове, действащи в Република България; са предмет на авторски, сродни на авторските или други видове право на интелектуална собственост на трети лица, различни от лицето, което ги е изпратило; представляват търговска тайна или са със статут, ограничаващ тяхното публично разпространение; са с агресивно, обидно, клеветническо, подигравателно или нецензурно съдържание; са неподходящи за гледане от лица, ненавършили 18-годишна възраст. При установяване на такова нарушение Организаторът незабавно ще премахва съответните материали от платформата за участие в  Кампанията.

7.3. Организаторът не носи отговорност за изображението и/ или съдържанието на снимките/ кадрите, както и в случаи, че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, използвал и публикувал чужда/ неавторска снимка/, както и в случаи, в които изображението съдържа лични данни, като имена, изображение, телефонен номер и други на участника или други лица.

7.4. Участващите се съгласяват, че може да публикуваме имената на тези, чиято кампания е обявена за печеливша заедно с първата буква от тяхната фамилия или друг вид кореспондираща информация, както и имената на профилите им във Facebook.

7.5. Ако каузата засяга физически лица, участниците декларират и гарантират, че са получили предварителното съгласие на лицата по каузата да бъде публично оповестена в тази Кампания.

7.6. Организаторът не изисква изпращането на снимки, които съдържат лични данни, включително изображения на лица, които могат да бъдат разпознати. В случай, че получи такива снимки Организаторът си запазва правото да изиска доказателство за дадено от тези лица изрично съгласие за публикуването им и в случай на непредоставянето им да не включи Вашата снимка в Кампанията.

7.7. Ако въпреки предвиденото в т. 7.6 право на Организатора, последният не се възползва от него и в публикуваната снимка присъства лице, различно от автора, последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Кампанията на изображенията на лица, чието съгласие не е било надлежно предоставено, в т.ч. публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.

8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛАТА КАУЗА

8.1. Всеки може да гласува за всяка кауза на следната страница https://woobox.com/6tenyk   по веднъж на ден.

8.2. Гласуването може да става от началото на Кампанията до нейния край - 20.11.2019 в 23:59 ч. След изтичане на този срок дадените гласове няма да бъдат зачитани.

8.3. Право да получи дарението по т.9 ще получи каузата, която е събрала най-много гласове.

8.4. При предлагане на една и съща кауза от различни участници, вотовете на каузите се сборуват и се приемат за едно участие.

8.5. В случай на събрани еднакъв брой гласове на публиката за две или повече каузи, Организаторът има право да изтегли жребий, чрез който да излъчи един победител.

8.6. В случай, че спечелилата кауза вече не се нуждае от сумата, събрана от Организатора към момента на реализиране на събитието – рожден ден на Капела Плей, съответната сума се дарява на следващата по брой гласове кауза.

8.7. Спечелилата кауза ще бъде обявена на Фейсбук страницата на Capella Play https://www.facebook.com/CapellaPlaySofia/ в срок от 7 дни след приключване на Кампанията.

9. ОПИСАНИЕ НА ДАРЕНИЕТО ЗА СПЕЧЕЛИЛАТА КАУЗА

9.1. Организаторът ще предостави дарение под формата на парична сума в размер на половината от сбора от всички приходи, получени срещу предоставяне на услугата „Свободна игра“ на деца през целия ден на 01.12.2019г. във всеки един от Детските центрове от бранда „Капела Плей“ на територията на Република България.

9.2. Дарението ще се предоставя от юридическото лице, опериращо съответния детски център с договор за дарение. От сумата по т.9.1 се удържа данък дарение и се внася в държавния бюджет. 

10. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДАТА

10.1 Представител на Организатора ще се свърже с лицето, предложило спечелилата кауза на посочения от него и-мейл адрес за уточняване на по-нататъшните действия.

10.2 За легитимиране лицето представя принтирано съобщение изпратено на и-мейла си.

10.3 В случай, че победителят не се свърже с Организатора в 10-дневен срок след изпращане на съобщението, с което Организаторът му е съобщил за победата, той губи правото да получи дарението за каузата и дарението може да бъде дадено на следващата по ред кауза спечелила най-много гласове.

10.4. Даренията следва да бъдат получени в срок от 6 месеца от края на Кампанията.

11. ОТГОВОРНОСТ

11.1 Организаторът не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в този Кампанията.

11.2 Кампанията по никакъв начин не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за хазарта.

12. СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. Обем на обработваните лични данни

За валидна регистрация за участие в Кампанията, всеки участник следва да предостави на Организатора определен обем от данни, която при определени обстоятелства би могла да се квалифицира като лични данни, а именно:

12.2. Цели на обработване на личните данни

Посочените по-горе лични данни са ни необходими и ще бъдат използвани за целите на провеждане на Кампанията, както и за евентуално посочване на спечелилите кампании.

12.3.  Правно основание за обработване на личните данни

Ние ще обработваме Вашите лични данни само дотолкова, доколкото сте взели решение за участие в Кампанията. Участието в Кампанията не е задължително и като такова става само на база Ваше съгласие.

Натискането на бутона „изпрати“ в лендинг страницата на Кампанията се счита за дадено съгласие от Ваша страна за участие в Кампанията и за използване на личните данни за посочените по-горе цели. 

Вашето съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, като в този случай, участието в Кампанията се прекратява.

По време на Кампанията и за определен период след това ще обработваме Вашите лични данни за защита на нашите легитимни интереси при възникнал спор с участници в Кампанията, или отношения свързани с нея, както и отношения с проверяващ или друг компетентен орган.

12.4. Срок на обработване и съхраняване на личните данни

Личните данни ще се обработват до постигане на целите, за които са събрани.

В случай на възникнал правен спор, може да обработваме личните данни и след това до окончателното приключване на спора с влязло в сила решение. В случай, че закон или друг нормативен акт изисква обработването на личните Ви данни (или някои от тях) за по-дълъг срок, ние  ще ги обработваме в предвидения в закона срок.

12.5. Други права на субекта на данни

Доколкото Организаторът обработва Вашите лични данни, на Вас като субект на данни се полагат следните права: Право на информация; Право на коригиране; Право на заличаване; Право на ограничение на обработката; Право на възражение; Преносимост на данните. Право на жалба до надзорен орган.

Подробно описание на Вашите права се съдържат в Политиката за поверителност на личните данни на Капела плей, налична на https://www.capellaplay.bg/bg/politika-za-poveritelnost

13. ПУБЛИЧНОСТ

С участието в тази Кампания всеки участник се съгласява, че ако бъде определен за печеливш, неговите имена, профилно име във Facebook могат да бъдат използвани за целите на кампанията, а именно оповестяване на печелившия на интернет сайта на Организатора и на неговите Facebook профили, като Организаторът не дължи за това заплащане.

14. ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, в случай, че настъпят нарушаване на правилата, злоупотреби или форсмажорни обстоятелства.

Настоящите Правила влизат в сила от 01.11.2019 г.