REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

“Castigă premii cu CAPRI SUN” organizată de Cyrom Romania S.R.L.

în perioada 05.05.2021 – 01.06.2021

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Organizatorul campaniei publicitare “Castiga premii cu CAPRI SUN” (denumita in continuare „Campania”) este societatea CYROM ROMANIA S.R.L., societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Str. Balciului nr. 2, Cod Unic de Inregistrare 14792768, atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul Comertului J40/6949/2002, capital social 7206090 lei (denumita in continuare „Organizatorul”).

1.2. Campania se va desfasura prin intermediul agenției WMP PR AGENCY SRL cu sediul in Romania, str Aleea Stanila nr 4 Bucuresti, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/8990/2009, Cod Unic de Inregistrare 25904980 denumita in continuare “Agentia”, care se va ocupa de implementarea si derularea activitatilor Campaniei.

1.3. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament oficial autentificat de notarul public, (denumit in continuare „Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

1.4. Prin inscrierea la Campanie se prezuma cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului de catre participant si a informatiilor referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea derularii Campaniei. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 - Durata si locul de desfasurare al Campaniei

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in locatiile SUPERMAKET LA COCOS (detinute de SUPERMARKET LA COCOS SRL cu sediul social în Str. Gheorghe Titeica, nr.4, bl A, parter, Ploiesti, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J29/2627/2017, Cod Unic de Înregistrare RO 31001774), denumite  in continuare „Magazine Participante” (detaliate in Anexa 1 la prezentul Regulament).

2.2. Campania se desfasoara in perioada 05.05.2021, ora 08:00 – 01.06.2021, ora 23:59 (“Perioada Campaniei”), cu respectarea dispozitiilor prezentului Regulament.

2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest fapt in mod public, prin modalitatile mentionate la art. 3 din Regulament.

2.4. Validarea rezultatelor Campaniei si acordarea premiilor va avea loc conform prevederilor prezentului Regulament.

Art. 3 - Regulamentul Campaniei

3.1. Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul campaniei  www.facebook.com/CapriSunRomania/. De asemenea, orice persoană interesată poate solicita gratuit comunicarea prezentului Regulament, prin e-mail, la adresa marketing@cyromromania.ro sau prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei. 

3.2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale la Regulament care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe pagina de Facebook, www.facebook.com/CapriSunRomania/ cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

Art. 4 – Produse participante:

4.1. In cadrul Campaniei participa produsele comercializate de catre Organizator in magazinele participante, care sunt detaliate in Anexa 2 la prezentul Regulament, denumite in continuare “Produse Participante”.

4.2. Bonul fiscal pe care este inscriptionat codul inscris in Campanie, trebuie pastrat integral, in original,  pentru validarea premiilor.

4.3. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.4. Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent in fiecare magazin participant prevazut in Anexa 1.

Art. 5 - Dreptul de participare

5.1. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie numai persoanele fizice cetățeni români cu domiciliul sau resedinta in Romania si cetățeni străini rezidenți pe teritoriul României (care pot face dovada acestui statut) si care, la data inscrierii in Campanie, au implinit varsta de 18 ani (denumite în cele ce urmeaza ”Participanți”). Inscrierea la Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

5.2. Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane:

a. persoanele care nu au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie;

b. prepusii (inclusiv fara a se limita la angajatii) Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

c. prepusii (inclusiv fara a se limita la angajatii) Agentiei sau ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei, incluzand și agentii de munca temporara.

d. prepusii (inclusiv fara a se limita la angajatii) Magazinelor participante

e. rudele de gradul I si II (respectiv copii, parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia prepușilor mentionati la punctele (b) (c) (d)de mai sus.

5.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor mentionate la art. 5.2, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile de mai sus.

5.4. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii in cadrul Campaniei, incalcand prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a actiona in instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.

a. Organizatorul isi rezerva dreptul (i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si (ii) de a refuza acordarea premiilor in cazul constatarii unor asemenea situatii.

b. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

Art. 6 – Premiile Campaniei

6.1. In cadrul Campaniei vor fi acordate, prin tragere la sorti, conform mecanismului descris la Art. 7 de mai jos, urmatoarele premii (“Premiile”):

        a. 2 Biciclete copii 15" MITO BadKid, varsta 4-6 ani, cu valoarea individuala de 371.07 lei (inclusiv TVA), cate 1 (una) pentru fiecare Magazin Participant in cadrul Campaniei.

        b. 2 Biciclete copii 20" MITO BadKid Racing, varsta 7-10 ani, cu valoarea individuala de 499.00 lei (inclusiv TVA), cate 1 (una) pentru fiecare Magazin Participant in cadrul Campaniei.

6.2. Specificatiile premiilor constand in 2 Biciclete copii 15" MITO BadKid, varsta 4-6 ani si 2 Biciclete copii 20" MITO BadKid Racing, varsta 7-10 ani sunt cuprinse in Anexa 3, care este parte integranta din prezentul Regulament. 

6.3. Organizatorul nu are nicio obligatie, sub nicio forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.

6.4. Organizatorul isi va respecta toate obligatiile de natura fiscala aferente acestor premii, in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codului Fiscal, cu modificarile si completarile aplicabile la momentul oferirii premiilor.

6.5. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiilor castigate. Premiile acordate nu pot fi cedate altei persoane. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

6.6. Un participant (identificat prin nume, prenume, adresa postala, numar de telefon) poate castiga un singur premiu pe toata durata Campaniei, indiferent de modalitatea de inscriere in Campanie si de numarul de bonuri inscrise in Campanie.

6.7. Daca in timpul procesului de validare, Organizatorul sau Agentia constata ca un Participant a fost extras pentru mai multe premii, Participantul desemnat castigator va fi validat si poate intra doar in posesia primului premiu in ordinea in care acestea au fost extrase, restul premiilor urmand sa fie invalidate de catre Organizator.

Art. 7 – Mecanismul desfasurarii Campaniei

7.1. Inscrierea la Campanie

7.1.1. Pentru inscrierea valida in Campanie, participanții trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa aiba drept de participare conform Art. 5.1 din prezentul Regulament;

b) sa nu faca parte din categoriile prevazute la art 5.2. din Regulament

c) sa achizitioneze în Perioada Campaniei (prevazuta la art 2 din Regulament), din Magazinele Participante (mentionate in anexa 1 din Regulament ) un numar de minim 5 Produse Participante (descrise in anexa 2 din Regulament) pe acelasi bon fiscal. 

d) să ia cunostinta de conditiile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal, potrivit Art. 10 din Regulament;

7.1.2. Clarificări:

a) Daca participantul va achizitiona mai multe loturi a cate 5 produse, pe bonuri separate, in aceeasi zi sau in zile diferite, acesta va proceda la inregistrarea in aplicatie a fiecarui bon ce contine 5 produse. 

b) Nu se va considera inscriere valida inregistrarea a 2 bonuri concomitent si nici inregistrarea aceluiasi bon de doua ori. 

c) Nu se vor putea cumula mai multe bonuri pentru a obtine cantitatea de 5 produse necesara participarii la concurs, indiferent daca produsele au fost achizitionate din acelasi magazin sau din magazine diferite, in aceeasi zi sau in zile diferite, conditia de inscriere validă în Campanie fiind ca bonul fiscal participant sa cuprinda intreg lotul de 5 produse.

d) Participarea la Campanie nu este condiționata de crearea/detinerea unui cont pe platforma Facebook, orice persoana care indeplineste conditiile din Regulament putand participa la concurs.

e) Continutul paginii Facebook a Organizatorului (www.facebook.com/CapriSunRomania/ este moderat, iar orice tip de continut necorespunzator si/ sau legaturi cu pagini de internet care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea autorului/ participantului sau prezentarea unei explicatii. Autorul/ Participantul va fi exclus din Concurs si implicit va pierde orice posibilitate de a castiga oricare din premiile Concursului.

Astfel, va fi descalificata automat din Concurs orice inscriere care:

- are un continut defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic si/sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau fac referire la activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine nationala, dizabilitati fizice sau de varsta, sau care incalca drepturile unei terte persoane;

- contine inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt luate din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare etc.). Organizatorul se va adresa direct Participantului in cazul unor eventuale astfel de reclamatii din partea tertilor, fata de asemenea reclamatii din partea tertilor Organizatorul nu va fi tinut raspunzator, raspunderea revenind exclusiv Participantului care a inscris in Concurs respectiva imagine/ respectivele imagini;

- arata consum de tutun sau alcool, inregistrari la volan, care promoveaza ura sau comportamente iresponsabile etc.;

- nu au legatura cu natura si scopul Concursului, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament

- contin imagini ale minorilor.

7.2. Modalitati de inscriere in campanie

7.2.1. Participantii se pot inscrie in Campanie, cu respectarea cumulativa a conditiilor cuprinse in art . 7.1. de mai sus, astfel:

Pentru înscrierea in Campanie prin intermediul aplicației disponibile pe pagina de Facebook www.facebook.com/CapriSunRomania/participantii vor parcurge urmatorii pasi:

Pasul 1. Participantul va accesa pagina www.facebook.com/CapriSunRomania/. Crearea/detinerea unui cont valabil pe platforma Facebook NU este o conditie de participare la concurs.

Pasul 2. Pe perioada Campaniei, in momentul accesarii paginii www.facebook.com/CapriSunRomania/ participantul va fi directionat in aplicatia dedicata concursului "Castiga premii cu Capri Sun". Participantul va completa campurile predefinite din aplicatie, introducand in mod corect si complet :         

- numele și prenumele participantului

- numarul de telefon al participantului

- numarul bonului fiscal ce cuprinde cele 5 produse participante

- numele magazinului de unde a achizitionat produsele, ce va fi selectat din lista predefinita din aplicatie

- modelul de bicicleta oferit ca premiu, ce va fi selectat din lista predefinita din aplicatie

IMPORTANT !!! Completarea tuturor campurilor este obligatorie.

Pasul 3. Dupa ce participantul a citit si a fost de acord cu termenii si conditiile campaniei, mentionati in  Regulament, acesta isi va exprima acordul cu privire la participarea la Campanie prin bifarea casutei aferente:  „Am luat la cunostinta si sunt de acord cu termenii si conditiile” 

7.2.2. Toti participantii care s-au inregistrat in mod valabil în Campanie, vor fi centralizati intr-un sistem electronic, urmand sa participe la tragerea la sorti ce va avea loc dupa finalizarea Campaniei conform Art. 7.3. din prezentul Regulament.

7.2.3. Participantii trebuie sa pastreze bonul/ bonurile fiscal/e cu care s-au inscris in Campanie, in original, fiind necesare pentru validare;

7.2.4. Vor fi anulate si nu vor fi luate in considerare:

a) inscrierile efectuate in afara perioadei de desfasurare a Campaniei;

b) inscrierile efectuate prin utilizarea de mecanisme / tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati decat cele prevazute de prezentul Regulament;

c) inscrierile efectuate de persoane din categoriile prevazute la Art. 5.2.

7.3. Desemnarea castigatorilor

7.3.1. Tragerea la sorti presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele, pentru premiile oferite in cadrul Campaniei, dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie. Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii formata dintr-un reprezentant al Agentiei, un avocat, precum si un consultant tehnic, denumita in continuare „Comisia”, pana cel tarziu la data de 02.06.2021.

7.3.2. La tragerea la sorti participa toate inscrierile valide conform prezentului Regulament, realizate pe intreaga Perioada a Campaniei 05.05.2021, ora 08:00 – 01.06.2021, ora 23:59.

7.3.3. In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

a) 1 (un) castigator al premiului Bicicleta copii 15" MITO BadKid, varsta 4-6 ani, pentru fiecare magazin participant 

b) 1 (un) castigator al premiului Biciclete copii 20" MITO BadKid Racing, varsta 7-10 ani pentru fiecare magazin participant

 

Dupa extragerea premiilor in ordinea mentionata la lit. a), b) si c) de mai sus se vor extrage rezervele pentru aceste premii astfel:

  1. 3 (trei) – rezerve/magazin ale premiului constand intr-o Bicicleta copii 15" MITO BadKid, varsta 4-6 ani;
  2. 3 (trei) – rezerve/magazin ale premiului constand intr-o Biciclete copii 20" MITO BadKid Racing, varsta 7-10 ani;

7.4. Validarea castigatorilor. Publicarea castigatorilor

7.4.1. Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

7.4.2. Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00–17:00, in data de 02.06.2021, de maximum 3 (trei) ori; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, se va trece la contactarea rezervelor.

7.4.3. Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Agentiei in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice pot fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie:

1.In urma acceptului inregistrarii apelului –

Participantului i se va solicita:

(i) In etapa de pre-validare:

a. Sa declare urmatoarele informatii:

- nume si prenume

- daca este angajat al Organizatorului, al Agentiei, al Magazinelor Participante sau al oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei sau ruda de gradul I si II (respectiv copii, parinti, frati/surori) si/sau sot/sotie al tuturor celor mentionati mai sus

- daca are domiciliul sau resedinta in Romania

b. Sa trimita in intervalul 02.06.2021-03.06.2021 copie / poza a bonului fiscal cu codul extras castigator  si copie a cartii de identitate la adresa de e-mail marketing@cyromromania.ro

Daca bonul fiscal intruneste conditiile de validare conform Art. 7.1, se va continua procesul de validare conform punct (ii) de mai jos:

(ii) In etapa de validare, se vor solicita in plus urmatoarele informatii:

- nume, prenume 

- adresa de livrare

- CNP (in scopul exclusiv de indeplinire a obligatiilor fiscale si a verificarii indeplinirii conditiei de participare prevazuta la art. 5.1 din prezentul Regulament – peste 18 ani)

Daca Participantul nu trimite documentele solicitate in intervalul 02.06.2021-03.06.2021 acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care ceva este in neregula cu documentul/ele primit/e, acesta va fi anuntat (prin email / sms sau apelare telefonica) si rugat sa retransmita documentul/ele. In cazul in care Participantul nu retrimite documentele corecte in aceeasi zi, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

7.4.4. Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii bonului fiscal cu numarul extras castigator, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

7.4.5. Daca premiul nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept potential castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

7.4.6. Nici Organizatorul si nici Agentia nu pot fi facuti raspunzatori pentru documentele trimise de Participant  pentru validare care nu ajung la Organizator/ Agentie.

7.4.7. Nici Organizatorul si nici Agentia nu pot fi facuti responsabili pentru cazul in care un Participant nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fara a se limita la: numar de telefon invalid/ incorect/incomplet, adresa de e-mail incorecta/ incompleta etc.).

7.4.8. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda Premiul daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie. - 

7.4.9. Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe pagina FB  www.facebook.com/CapriSunRomania/, pana cel tarziu la data de 04.06.2021.

7.4.10. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor de contact furnizate de catre Participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora.

 

 

7.5. Intrarea in posesia premiilor

7.5.1. Premiile vor fi expediate de catre Organizator la adresa furnizata de catre castigatori cu ocazia validarii, in termen de maximum 15 zile lucratoare de la data finalizarii procesului de validare, iar cheltuielile de expediere vor fi suportate de catre Organizator.

7.5.2. Premiile vor fi predate catre castigatori pe baza unui proces verbal, incheiat in 2 (doua) exemplare, semnat si completat de castigatori. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre un castigator conduce la pierderea dreptului castigatorului de a intra in posesia premiului.

7.5.3. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Art. 8 - Taxe si impozite

8.1. Se mentioneaza in mod expres, ca impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate si calculat in conformitate cu prevederile art. 110 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, este suportat de catre Organizator.

Art. 9 – Limitarea raspunderii

9.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

9.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

9.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

a) Inscrierile efectuate in afara perioadei Campaniei mentionate mai sus;

b) Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;

c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon/adreselor de email ale Participantilor;

d) Eventuale erori in datele furnizate de catre castigatorii desemnati; lipsa acuratetei datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusiva a Participantilor; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;

e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului, cauzata de orice motiv altul decat propria sa culpa;

f) Organizatorul este responsabil de starea premiului in momentul predarii catre castigator

g) Situatiile in care anumite persoane inscrise in Campanie sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la procesul de validare, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita; Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea Campaniei. Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea si implementarea Campaniei (precum deciziile adoptate de autoritatile civile, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma Campaniei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.

h) Pierderea bonurilor fiscale;

i) Bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

j) Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor sau continutului acestora;

k) Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;

l) Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie; Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

m) Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;

n) Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

9.4. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei.

9.5. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

9.6. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia Organizatorului toate datele de contact, conform Regulamentului, necesare acestuia pentru a lua legatura cu Participantul in vederea derularii Campaniei – anuntare castigatori, livrare premii etc.

9.7. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

Art. 10 - Prelucrarea datelor personale

Informatiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si cu privire la drepturile participantilor in ceea ce priveste prelucrarea datelor se regasesc in Anexa nr. 4 a prezentul Regulament.

Art. 11 - Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

11.1. Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei. Forta majora inseamna in intelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil pentru Organizator. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

Art. 12 - Imposibilitatea ridicarii premiilor

12.1. In cazul in care oricare dintre castigatorii Campaniei se afla in imposibilitate de a se deplasa, predarea premiului se va face unei persoane imputernicite. Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectivei persoane imputernicite, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de aceasta.

Art. 13 – Contestatii si Litigii

13.1. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare daca sunt receptionate de Organizator, la adresa de e-mail: marketing@cyromromania.ro , in termen de 3 zile de la publicarea castigatorilor pe pagina de facebook www.facebook.com/CapriSunRomania/. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

13.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate la instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

13.3. Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare semnarii procesului-verbal de predare-primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator.

Art. 14 - Alte Clauze

14.1 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

14.2. In cazul in care o anumita prevedere a prezentului Regulament este declarata nula, celelalte prevederi raman valabile/valide in masura in care pot produce efecte juridice chiar in absenta conditiilor declarate nule. In masura posibilului, conditiile anulate se inlocuiesc cu o alta reglementare rezonabila, valida juridic, care sa corespunda cat mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

14.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului si/sau a colaboratorilor sai implicati in organizarea Campaniei.

14.4. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Urmatoarele anexe fac parte integranta din prezentul Regulament:

Anexa 1 – Lista Magazinelor Participante 

Anexa 2 - Lista Produselor Participante

Anexa 3 - Specificatiile tehnice ale Premiilor

Anexa 4 - Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE “CASTIGA PREMII CU CAPRI SUN” ORGANIZATA DE CYROM ROMANIA S.R.L. IN PERIOADA 05.05.2021 – 01.06.2021

“Campania”

 

Privind magazinele participante la campanie:

 

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in locatiile SUPERMAKET LA COCOS (detinute de SUPERMARKET LA COCOS SRL cu sediul social în Str. Gheorghe Titeica, nr.4, bl A, parter, Ploiesti, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J29/2627/2017, Cod Unic de Înregistrare RO 31001774), denumite  in continuare „Magazine Participante”.

Magazinele participante la promotia “Castiga premii cu Capri SUN” sunt:

1SUPERMARKET LA COCOS VITANTIS
2SUPERMARKET LA COCOS PLOIESTI

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA 2 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE “CASTIGA PREMII CU CAPRI SUN” ORGANIZATA DE CYROM ROMANIA S.R.L. IN PERIOADA 05.05.2021 – 01.06.2021

“Campania”

Privind produsele participante la campanie:

In cadrul Campaniei participa produsele comercializate de catre Organizator in magazinele SUPERMARKET LA COCOS denumite in continuare “Produse Participante”sunt:

CAPRI-SUN BAUTURA-SUC MULTIVITAMIN 0.2L
CAPRI-SUN BAUTURA-SUC MYSTIC DRAGON 0.2L
CAPRI-SUN BAUTURA-SUC PORTOCALE 0.2L
CAPRI-SUN BAUTURA-SUC SAFARI 0.2L
CAPRI-SUN BAUTURA-SUC FUN ALARM 0.2L

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA 3 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PUBLICITARE “CASTIGA PREMII CU CAPRI SUN” ORGANIZATA DE CYROM ROMANIA S.R.L. IN PERIOADA 05.05.2021-01.06.2021

“Campania”

Privind specificatiile tehnice ale Premiilor:

SPECIFICATII TEHNICE : Bicicleta copii 15" MITO BadKid, varsta 4-6 ani  
 

COD PRODUS     BADKID1503NR
UTILIZATOR     Baieti/fete
CADRU     otel, geometrie specifica City, marime cadru 200 mm
FURCA     MITO OEM otel, fixa, prindere V-Brake
JANTA     15 inch plastic color
ANVELOPE     15" anvelopa plina profil cramponat
PINIOANE     16T x1/2x1/8 single speed
ANGRENAJ PEDALIER     otel, profil patrat 32T, brate metal 108 mm
FRANA FATA     C-Brake aluminiu, 85 mm
FRANA SPATE     C-Brake aluminiu, 85 mm
MANETE FRANA     plastic/metal, 3 fingers
SA     MITO Kids
TIJA SA     otel φ25.4x1.0Tx180 mm
CHEIE SA     Quick-Release aluminiu 
PIPA     otel 22.2x1.2T
PEDALE     plastic 9/16" cu reflectori
ACCESORII

     roti ajutatoare, aripi fata/spate, aparatoare lant, sonerie,     

      protectie ghidon, cosulet, cutie depozitare

GREUTATE     9.6 kg
GREUTATEA MAXIMA A UTILIZATORULUI     50 kg
INALTIMEA RECOMANDATA A UTILIZATORULUI     100-115 cm / 4-6 ani
GARANTIE     2 ani 
MOD DE AMBALARE     cutie carton 85% asamblata, necesita montarea ajutatoare,      a                              cosuletului si a pedalelor, a protectiei ghidonului , a cutiei de       depozitare si indreptarea ghidonului

Bicicleta copii 20" MITO BadKid Racing, varsta 7-10 ani

UTILIZATOR     Baieti/fete
CADRU

     otel Hi-Ten, geometrie specifica City, marime cadru 

      230 mm

FURCA     MITO OEM otel, fixa, prindere V-Brake
JANTA     20 inch x28H otel color, 14Gx20H A/V, V-Brake
ANVELOPE     MITAS 20x2.125
PINIOANE     1.37" 1/2"x1/8"x 28T single speed
ANGRENAJ PEDALIER     otel, profil patrat 28T, brate metal 108 mm
FRANA FATA     V-Brake otel, 110 mm, saboti 55 mm
FRANA SPATE     V-Brake otel, 110 mm, saboti 55 mm
MANETE FRANA     plastic, 3-4 fingers
SA     MITO Kids
TIJA SA     otel φ25.4x1.0Tx180 mm
CHEIE SA     Quick-Release aluminiu
GHIDON

     otel 540 mmx0.9Txφ22.2, mansoane de cauciuc 

     100 x22.2 mm

PIPA     otel 22.2x1.2T, prindere in 4 puncte
ACCESORII     cric, aripi fata/spate, aparatoare lant, protectie ghidon
GREUTATE     10.3 kg
GREUTATEA MAXIMA A UTILIZATORULUI     60 kg
INALTIMEA RECOMANDATA A UTILIZATORULUI     120-135 cm / 7-10 ani
MOD DE AMBALARE

     cutie carton 85% asamblata, necesita montarea rotilor

      ajutatoare, a pedalelor, a accesoriilor si indreptarea   

      ghidonului

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXA nr. 4  - INFORMATII CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Organizatorul Campaniei se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

 

1.Date privind operatorul de date cu caracter personal 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi prelucrate de catre Organizatorul Campaniei, fiind denumit in continuare „Operatorul”.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

CYROM ROMANIA S.R.L., societate inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti, sector 2, Str. Balciului nr. 2, Cod Unic de Inregistrare 14792768, atribut fiscal RO, numar de ordine de la Registrul Comertului J40/6949/2002,

Datele de contact ale Responsabilului cu Protectia Datelor sunt urmatoarele: email gdpr@cyromromania.ro

2. Scopurile si temeiurile juridice

Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (consimtamant in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligatia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

        a) organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor;

        b) plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);

        c) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

        d) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

 

3.Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru participanti:

(i) Nume si prenume

(ii) Numar de telefon

 (iii) Cod unic bon fiscal

Furnizarea datelor cu caracter personal enumerate mai sus este necesara in vederea participarii la Campanie. Refuzul furnizarii lor va avea drept consecinta imposibilitatea inscrierii si participarii la Campanie si ca atare, imposibilitatea castigarii premiilor Campaniei.

Pentru castigatori:

(i) Nume si prenume

(ii) Numar de telefon

(iii) Adresa de livrare

(iv) Bonul fiscal

(v) Codul numeric personal

(vi) Voce

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Organizatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare, precum si pentru verificarea indeplinirii criteriului de varsta pentru participarea la Campanie prevazut la art. 5.1. din Regulament.

 

5. Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal

5.1 Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care le furnizeaza participantii in vederea incrierii in Campanie, precum si in etapa de validare a castigatorilor prin intermediul website-ului, telefonic, prin posta sau corespondenta electronica.

5.2. Operatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor:

        (i) notarilor publici desemnati pentru autentificarea Regulamentului si eventualelor Acte aditionale la acesta;

        (ii) avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

        (iii) furnizorilor de servicii de curierat in scopul predarii premiilor catre castigatori;

        (iv) furnizorilor de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web;

        (v) furnizorilor de servicii de hosting web si centre de date etc.;

        (vi) autoritatilor publice sau altor categorii de destinatari, inclusiv altor parteneri ai Operatorului, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

5.3.Numele si prenumele participantilor castigatori ai Campaniei vor fi de asemenea publicate pe website-ul Campaniei pe www.cyromromania.ro, conform obligatiilor legale.

6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

6.1. Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate de catre Operator timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei, ele nefiind utilizate in niciun alt scop, pana la momentul distrugerii acestora.

6.2. Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila pentru o perioada de 5 ani.

6.3. Numele si prenumele participantilor castigatori ai Campaniei vor fi publicate pe www.cyromromania.ro pentru o perioada de 12 luni.

6.4. La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare.

 

7. Drepturile persoanelor vizate

7.1. In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi, in calitate de persoane vizate conform GDPR:

        a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

        b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;       

        c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

                (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;

                (ii) si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

                (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

                (iv) datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

        d) Retragerea consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

        e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

                (i) in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care  permite Operatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;

                (ii) in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

                (iii) in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

                (iv) in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

        f) Dreptul la portabilitate: in masura in care Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Operatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Operatorul poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

        g) Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile.

7.2. Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a) - f) de mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizand urmatoarele date de contact:

        Adresa de Corespondenta: Str. Balciului nr.2, Sector 2, Bucuresti

        Email: marketing@cyromromania.ro

        Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal poate fi de asemenea contactat la adresa:  gdpr@cyromromania.ro

7.3. Solicitarea persoanei vizate va fi analizată şi va primi răspuns în termen de o luna de zile de la primirea solicitării, conform Regulamentului UE privind protecția datelor.

 

 

8. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

9. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie.

La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

10. Modificarea Anexei privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.