Wedstrijdreglement

Officieel reglement 

ARTIKEL 1

De “Dogs Creek” online wedstrijd wordt georganiseerd door Maxi Zoo Belgium BV, Luxemburgstraat 11 9140 Temse, BE0873.733.636 hierna ‘Maxi Zoo’ genoemd.

ARTIKEL 2

Deelname aan de online wedstrijd kan tot 31/07/2020, 23.59u.

ARTIKEL 3

Het reglement is online beschikbaar via doorlink op de wedstrijdpagina. 

ARTIKEL 4

Het is niet mogelijk om aan deze wedstrijd deel te nemen op een andere manier dan degene die beschreven wordt in onderhavig reglement. Wedstrijd zonder aankoopverplichting.

ARTIKEL 5

Op deze wedstrijdpagina dient de deelnemer de verplichte velden in te vullen en een foto (maximale grootte 50 MB) in te sturen. De deelnemers moeten de procedure naleven tot de bevestiging van hun deelname. Elke unieke deelnemer kan slechts één maal deelnemen. Het gebruik van verschillende e-mailadressen is niet toegelaten.

ARTIKEL 6

De 30 winnaars worden bepaald door middel van een jury. De jury bestaat uit medewerkers van Maxi Zoo. De leukste en diervriendelijkste foto’s, zullen de winnaars worden van de wedstrijd. Inzendingen kunnen geüpload worden tot 31/07/2020 om 23.59u. De jury zal vervolgens alle foto’s beoordelen. In de week van 03/08/2020 zullen de winnaars worden bekendgemaakt. 

ARTIKEL 7

Welke foto’s worden niet geaccepteerd:

• Foto’s die niet stroken met de waarden van Maxi Zoo: beelden met kwetsende, dieronvriendelijke, racistische, seksistische of vernederende elementen, naaktheid, dronkenschap of druggebruik, gevaarlijke scènes of gedrag dat de wet overtreedt, worden uit de wedstrijd verwijderd. Maxi Zoo behoudt het recht om te beoordelen of een foto al dan niet strookt met de waarden en normen van Maxi Zoo. 

• Foto’s die promotionele materialen of uitingen bevatten. 

ARTIKEL 8

Deelname is mogelijk door elke persoon die in België woont, met uitzondering van alle vaste of tijdelijke werknemers van Maxi Zoo of van een onderneming die aan deze vennootschap verbonden is, van één van hun reclameagentschappen, alsook hun familieleden. Minderjarigen dienen steeds de toestemming van ouders/voogd te hebben om te mogen deelnemen.

Deelnemers wiens profiel niet volledig is, dat wil zeggen, die hun familienaam, voornaam, huisdieren, geboortedatum, adres en e-mailadres niet hebben ingevuld komen niet in aanmerking voor een prijs in het kader van deze wedstrijd.

ARTIKEL 9

De winnaars worden persoonlijk via e-mail/contactgegevens op de hoogte gebracht op het adres dat ze ingevoerd hebben bij hun inschrijving voor deelname aan deze wedstrijd.

In het geval de e-mail voor de derde keer geweigerd wordt (“returned mail: see transcript for details”, “Warning: could not send message for past 4 hours”, “Undeliverable”, “Delivery Status Notification (Failure)”, enz.), of indien de winnaars niet reageren op de winnaarsmail binnen de week dan wordt de prijs opnieuw toegewezen en verliest de winnaar elk recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 10

In het kader van deze wedstrijd winnen de winnaars een waardebon t.w.v. €150 voor de aankoop van Dogs Creek producten.  

 

Algemene bepalingen.

ARTIKEL 11

Deelname aan deze actie leidt tot de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief de beslissingen die de organisatoren in het geval van overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te verzekeren. Maxi Zoo heeft het recht om het mechanisme van deze actie tijdens de actieperiode aan te passen om de uitreiking van de prijzen te waarborgen.

Maxi Zoo verwerkt de gegevens van de deelnemers conform de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

Door deelname aan de wedstrijd geeft de deelnemer zijn expliciete toestemming aan Maxi Zoo Belgium BV om deze gegevens te gebruiken voor de commerciële promotie van haar producten en diensten, inclusief de producten en diensten van zijn filialen of bedrijven die aan haar of zijn filialen verbonden zijn. De deelnemer heeft inzagerecht in zijn gegevens en kan, indien nodig, om de verbetering of de schrapping ervan vragen door te schrijven naar Maxi Zoo Belgium BV, Luxemburgstraat 11 9140 Temse ten aanzien van Marketing.

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat hun foto gebruikt kan worden op de website van Maxi Zoo en andere online/social media kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Maxi Zoo. 

De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Maxi Zoo om melding te maken van hun identiteit op de online/social media kanalen van Maxi Zoo. 

ARTIKEL 12

Door deel te nemen verklaart u en garandeert u aan Maxi Zoo dat u alle auteurs- en intellectuele-eigendomsrechten op de ingestuurde foto uitoefent. U vrijwaart Maxi Zoo tegen elk beroep, van welke aard ook, in verband met de exploitatie, de reproductie en het gebruik van de foto die u instuurt. Door deel te nemen verklaart u eveneens dat de persoon/personen op de foto die u instuurt, u de toestemming heeft/hebben gegeven om zijn/hun portret te reproduceren.

Het auteursrecht op de foto wordt overgedragen aan Maxi Zoo. Deze overdracht van auteursrecht is een voorwaarde om deel te nemen.

De ingestuurde foto mag worden gebruikt in de communicatie van en over Maxi Zoo, zowel tijdens als na de wedstrijd.

ARTIKEL 13

De prijzen van deze wedstrijd zijn niet overdraagbaar, noch verwisselbaar, noch inwisselbaar tegen geld.

Bij schending van één van de clausules van onderhavig reglement, poging tot fraude of vals spelen, wordt de prijs die krachtens dit reglement werd toegekend opnieuw in het spel gebracht en kan de winnaar geen aanspraak maken op enige winst van welk type en welke aard dan ook. De organisatoren behouden zich tevens het recht voor om deelnemers die vals spelen, frauderen, ethisch onverantwoorde boodschappen plaatsen of het huidige reglement trachten te omzeilen, te diskwalificeren.

ARTIKEL 14

Maxi Zoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebreken van de netwerken, verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door het internet of technische dienstverleners die zorgen voor de overbrenging van de gegevens en de hosting van de website.

Maxi Zoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

• ongevallen, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die optreden ten gevolge van de deelname aan deze actie of van de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijs in welke vorm dan ook

• verliezen of vertragingen die veroorzaakt zijn door derden in welke vorm dan ook.

Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordigers of mandatarissen.

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actie of er betrekking op hebben en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend voor de bevoegde rechtbanken van Antwerpen worden gebracht.