Konkursi „Eesti ilusaim postkast“ reeglid

1. KONKURSI KORRALDAJA

Konkurssi korraldavad ja viivad läbi Omniva ning AS Eesti Meedia.

2. KONKURSI EESMÄRK

Konkursi eesmärgiks on selgitada erinevates kategooriates välja Eesti ilusaimad ja muul moel tähelepanuväärsed postkastid. Konkursi laiemaks eesmärgiks on ärgitada Eesti inimesi korrastama oma postkaste.

3. KONKURSI AJAKAVA

4. FOTOKONKURSI TINGIMUSED

Fotokonkursist “Eesti ilusaim postkast” saavad osa võtta kõik Eesti territooriumil asuvate postkastide omanikud või leibkonnas elava pere liikmed.

4.1. NÕUDMISED KONKURSITÖÖDELE

5. AUHINNAD JA KATEGOORIAD

Postkasti konkursi kategooriad:

„Rahva lemmik“ – rahvahääletus;
 „Žürii lemmik“  ja „Fantaasiapostkast“ – valib žürii;
 „Kirjakandja lemmik“, valitakse Omniva kirjakandjate poolt
„Eesti ilusaim postkast“ üldvõitja, kus arvesse lähevad nii žürii, rahvahääletuse kui ka postiljonide hääled.

Eesti ilusaima postkasti üldvõitja  saab auhinnaks Bauhofi 500€ kinkekaardi.
AS Eesti Meedia kingib kõikide maakondade kolmele parimale (rahvahääletuse tulemus) tasuta Postimehe aastase paberlehe tellimuse.

Kategooria „Rahva lemmik“, „Kirjakandjate lemmik“,  „Fantaasiapostkast“ ja „Žürii lemmik“ võitjad pärjatakse eriauhindadega.

6. ŽÜRII JA HINDAMISKRITEERIUMID

Konkursitöid hindab žürii, kuhu kuuluvad Contra, Reet Linna, Epp Reinmets ja Johanna Tammsalu. Hindamisel võtab žürii arvesse loomingulisust ja originaalsust. Kõigil žüriiliikmetel on võrdne arv hääli.

„Eesti ilusaima postkasti“ võitja väljaselgitamisel on žürii ja kirjakandja kohapunktidel ja rahvahääletuse tulemustel võrdne osakaal ning punktid summeeritakse.

„Rahva lemmiku“ kategoorias jagatakse punkte vastavalt postimees.ee/postkast hääletuse tulemustele. „Kirjakandja lemmik“ kategooria võitjad valivad  Omniva kirjakandjad. Teistes erikategooriates otsustab võitjad žürii häälte tulemus.

7. KONKURSITÖÖDE KASUTAMINE

Fotokonkurssi korraldajal on õigus kasutada konkursil osalevaid fotosid erinevates infokanalites perioodil 15. 06 - 27.08.2018 avaldades vaid maakonna, kus on postkast tehtud. Korraldajatel on õigus konkursilt eemaldada fotod, mis ei vasta konkursi eesmärkidele või tingimustele.

8. AUTORI VASTUTUS
Konkursil osaleja vastutab enda ja konkursitöö kohta esitatud andmete õigsuse eest.AS Eesti Meedia isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Käesolev Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas AS Eesti Meedia (registrikood 10184643, aadress Maakri 23a, 10145 Tallinn) ja tema gruppi kuuluvad ettevõtted (edaspidi Eesti Meedia kontsern) töötlevad oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Eesti Meedia Kontserni Teenuseid, Veebilehti või osalenud Eesti Meedia Kontserni poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid Eesti Meedia Kontsernile, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu Eesti Meedia Kontserni Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

Käesolevad Põhimõtted ei käi Eesti Meedia Kontserni väljaannetes avaldatud artiklites sisalduvate isikuandmete kohta. Eesti Meedia Kontsern töötleb neid andmeid sõna- ja teabevabaduse õigust teostades ja ajakirjanduslikel eesmärkidel ning kuigi andmesubjektidel on ka neis olukordades õigus isikuandmete kaitsele, ei ole käesolevad Põhimõtted koostatud seda silmas pidades.

1. Põhimõtetes kasutatavad mõisted

1.1. Eesti Meedia – AS Eesti Meedia (registrikood 10184643, aadress Maakri 23a, 10145 Tallinn), kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;

1.2. Eesti Meedia Kontsern – Postimees ja selle uudisteportaalid eesti, vene ja inglise keeltes; Tartu Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Virumaa Teataja, Järva Teataja, Lõuna-Eesti Postimees ja nende uudisteportaalid, nädalakiri Maa Elu ja ajakirjad Osuti, 60+ ning Koolilõpp; Meelelahutusveebid Elu24 ja venekeelne Limon, lisaks enam kui kümme teemaportaali; Raadiojaamad Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoe Radio ja DFM; Telekanalid Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12, MyHits; Uudisteagentuur BNS; Kirjastus Post Factum; AS Kroonpress; Otsepost Target Master; Allepal OÜ (soov.ee, osta.ee, KV.EE, metsaoksjon.ee) ja Kinnisvaraportaal AS (City24.ee); SIA TVNET; SIA LETA; 15min UAB; UAB Diginet LTU; BNS Leedu.

1.3. GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);

1.4. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;

1.5. Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;

1.6. Leping – Eesti Meedia Kontserni ja Kasutaja vahel sõlmitav kokkuleppe, mille alusel saab Kasutaja ligipääsuõiguse Veebilehel avaldatavale tasulisele sisule ja/või paberlehe tellimuse ning maksab selle eest Eesti Meedia Kontsernile tasu, kui selles on kokku lepitud. Käesolevate Põhimõtete tähenduses käsitletakse Lepinguna ka kokkuleppeid, mis sõlmitakse Eesti Meedia Kontserni ja Kasutaja vahel ning mille alusel saab Kasutaja õiguse postitada Veebilehel ilmuvate artiklite kohta kommentaare;

1.7. Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Eesti Meedia Kontserni poolt kättesaadavaks tehtud, nt Eesti Meedia Kontsernile kuuluvate väljaannete tellimine, artiklite kommenteerimine, artiklite lugemine, uudiskirjade tellimine, Eesti Meedia Kontserni kuulvate ettevõtete ja/või koostööpartnerite toodete, teenuste ja soodustuste kohta teadete edastamine, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine;

1.8. Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;

1.9. Veebileht – postimees.ee ja kõik sellega seotud alldomeenid, secure.pmo.ee, kliinik.ee, targetmaster.ee, metsaoktsjon.ee ning Eesti Meedia Kontserni hallatavad mobiilirakendused.

2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

2.1. Eesti Meedia Kontsern kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:

2.1.1 Kasutaja edastab ise Eesti Meedia Kontsernile oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, postitab kommentaari, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);

2.1.2 Eesti Meedia Kontsern kogub ise andmeid Kasutaja käitumise ja tegevuse kohta Teenuste ja Veebilehe kasutamisel (andmed vastavalt küpsiste kasutamise tingimustele, mis on kättesaadav siit);

2.1.3 Eesti Meedia Kontsern saab Kasutaja isikusamasuse ja/või maksekorralduse õnnestumise kohta kinnituse kolmandalt isikult, kes pakub vastavat teenust. Näiteks on kasutajal võimalik end identifitseerida ID-kaardi, Mobiil-ID, pangalingi, Facebook’i konto või Google+ konto kaudu ning teha Lepingujärgseid makseid pangalingi teenuse kaudu. Eesti Meedia Kontsern ei näe Kasutaja PIN 1 ega PIN 2 koode ega salvesta neid. ID-kaardi ja Mobiil-ID kaudu autentimisel ning tahteavalduste või kinnituste allkirjastamisel on Kasutaja kohustatud järgima vastavate arendajate ja Eesti Meedia Kontserni poolt kehtestatud turvanõudeid ning soovitusi. Selleks soovitame tutvuda lisainformatsiooniga aadressidel http://mobiil.id.ee ja http://www.id.ee;

2.2. Eesti Meedia Kontsern Töötleb järgnevaid Isikuandmeid:

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

3.1. Eesti Meedia Kontsern Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

3.1.1. Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt

3.1.1.1 Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Eesti Meediale vastava päringu;

3.1.1.2 Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;

3.1.1.3 Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks ja kaupade tarnimiseks, sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.

3.1.2. Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt

3.1.2.1 Eesti Meedia Kontserni hinnangul Kasutajale huvipakkuva reklaami kuvamine, kui Kasutaja on nõustunud vastavate küpsiste paigaldamisega tema veebilehitsejasse;

3.1.2.2 Kasutajale Eesti Meedia Kontserni ning Eesti Meedia Kontserni partnerite kaupade, teenuste ja soodustuste kohta teavituste saatmine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku;

3.1.2.3 Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Eesti Meedia Kontsernile edastanud oma e-posti aadressi;

3.1.2.4 Eesti Meedia Kontserni poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.

3.1.3. Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvi alusel, nt

3.1.3.1 Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;

3.1.3.2 Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvi üles;

3.1.3.3 Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.

3.1.4. Eesti Meedia Kontserni seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt

3.1.4.1 seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;

3.1.4.2 seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;

3.1.4.3 Eesti Meedia Kontserni seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

3.2. Kasutaja Isikuandmeid võidakse töödelda ka juhul, kui see on konkreetsel juhul vajalik Eesti Meedia Kontserni või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles Kasutaja huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, samuti juhul, kui see on vajalik Kasutaja või mõne muu füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.

3.3. Kui Isikuandmete Töötlemine põhineb Eesti Meedia Kontserni õigustatud huvil, on Kasutajal õigus esitada igal ajal sellele vastuväiteid.

4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

4.1. Eesti Meedia Kontsern kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Eesti Meedia Kontsern on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.

4.2. Eesti Meedia Kontsern kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: Eesti Meedia Kontserni kuuluvad ettevõtted, serveri- ja pilveteenuse pakkujad, Eesti Meedia Kontserni korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimiseks kasutatavate platvormide pakkujad, kodukande teenuse pakkujad.

4.3. Kasutajatel on õigus nõuda Eesti Meedia Kontsernilt detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.

5. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

5.1. Eesti Meedia Kontsern edastab Kasutaja Isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult juhul, kui Eesti Meedia Kontsern on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Eesti Meedia Kontsernil on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.

5.2. Eesti Meedia Kontsern edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

6. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

6.1. Eesti Meedia Kontserni edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Eesti Meedia Kontsernil on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Eesti Meedia Kontsern sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.

7. Isikuandmete säilitamine

7.1. Eesti Meedia Kontsern säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Eesti Meedia Kontserni õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.

7.2. Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Eesti Meedia Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:

8. Turvalisus

8.1. Eesti Meedia Kontsern võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.2. Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud kolmandat isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.

8.3. Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Eesti Meedia Kontserni teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud kolmandate isikute valdusesse, et Eesti Meedia Kontsern saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

8.4. Eesti Meedia Kontsern ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

9. Kasutaja õigused ja kohustused

9.1. Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Eesti Meedia Kontserni poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:

9.2. Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Eesti Meedia Kontserniga Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.

9.3. Eesti Meedia Kontsernil on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.

9.4. Eesti Meedia Kontsern vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Eesti Meedia Kontserni Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Eesti Meedia Kontserni vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Eesti Meedia Kontsern ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.

9.5. Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Eesti Meedia Kontsern kas:

9.6. Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:

9.7. Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Eesti Meedia Kontsern ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:

9.8. Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.

9.9. Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Eesti Meedia Kontserni hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Eesti Meedia Kontserni sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Eesti Meedia Kontsernile esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.

9.10. Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Eesti Meedia Kontserni oma Isikuandmete muutumisest.

9.11. Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

10. Profileerimine turunduslikel eesmärkidel

10.1. Eesti Meedia Kontsern teostab Kasutajate suhtes profileerimist turunduslikel eesmärkidel kasutajate veebilehitsejatesse Eesti Meedia Kontserni või mõne kolmanda isiku poolt paigaldatud tekstifailide ehk küpsiste (ingl.k. cookies) abil. Profileerimine on andmetöötlus, mille eesmärgiks on teha ennustusi Kasutaja demograafiliste tunnuste (sugu, vanus) ja huvide kohta ning sellest lähtuvalt kuvada Kasutajale reklaame ja pakkumusi, mis Eesti Meedia Kontserni arvates Kasutajat huvitada võiks.

10.2. Turunduslikul eesmärgil profileerimise tulemusel ei tehta Kasutaja suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

10.3. Eesti Meedia Kontsern kasutab turunduslikul eesmärgil profileerimist õigustatud huvi alusel. Kasutaja võib igal ajal esitada Eesti Meedia Kontsernile turunduslikel eesmärkidel profileerimise kohta vastuväiteid või keelata oma veebilehitsejasse küpsiste salvestamise, seadistades oma veebilehitseja vastavalt. Täpsema informatsiooni saamiseks Eesti Meedia Kontserni poolt kasutatavate küpsiste kohta, sh kuidas seadistada oma veebilehitseja küpsiseid eirama, vaadake Eesti Meedia Kontserni küpsiste kasutamise tingimusi.

10.4. Eesti Meedia Kontsern ei kasuta profileerimiseks isikuandmeid, mida Veebilehel konto loonud Kasutaja on Eesti Meedia Kontsernile edastanud konto loomise või Lepingu sõlmimise eesmärgil.

11. Põhimõtete muutmine

11.1. Eesti Meedia Kontsernil võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Eesti Meedia Kontserni isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Eesti Meedia Kontserni Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

12. Kontaktandmed

12.1. Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Eesti Meedia Kontserni vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda Eesti Meedia Kontserni poole järgmistel kontaktidel:


AS-i Eesti Post kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Ülevaade

Eesti Post, rahvusvahelise nimega Omniva, on logistikaettevõte, mille tegevuse eesmärgiks on luua klientidele väärtust posti-, paki- ja infologistika teenuste pakkumisel, arendades, ühendades ja hallates selleks vajalikke võrgustikke ning süsteeme oma majandustegevuse tulemusena saadud kasumi kaudu. Omniva osutab ka finants-, lao- ja tollimaakleri teenuseid ning tegeleb hulgi- ja jaekaubandusega. Omniva kontserni kuuluvad emaettevõttena AS Eesti Post ning tütarettevõtetena Eestis Maksekeskus AS, Leedus Omniva LT UAB ja Lätis Omniva SIA. Samuti kuulub kontserni sidusettevõte Post11 OÜ. Omandisuhtelt on AS Eesti Post 100% Eesti riigile kuuluv äriühing. Isikuandmete töötlemise teave kehtib füüsiliste isikute isikuandmete kohta, kuid mitte äriühingute või muude juriidiliste isikute või asutuste andmetele. Teave kehtib ka kõigi kutse- ja ametitegevusega tegelevate füüsiliste isikute (nt äriühingu või organisatsiooni töötajate) isikuandmete kohta. Kui füüsiline isik suhtleb Omnivaga ärikliendiga seotud isikuna, siis Omniva registreerib ja kasutab ka füüsilise isiku kohta käivaid andmeid (isikuandmeid). Füüsilised isikud võivad olla meie kliendiga seotud näiteks kui allkirjaõiguslik isik, juhatuse liige, töötaja, käendaja, pantija või muu kliendiga seotud kolmas isik. Põhimõtteid, mille alusel Omniva kliendiandmeid töötleb, on kirjeldatud käesolevas kliendiandmete töötlemise põhimõtetes, edaspidi Põhimõtted. Põhimõtteid kohaldatakse siis, kui klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Omniva poolt osutatavaid teenuseid või on mingil muul viisil teenustega seotud, sealhulgas kohaldatakse Põhimõtteid kliendisuhtele, mis on tekkinud enne Põhimõtete jõustumist. Põhimõtteid järgivad ka kõik Omniva lepingupartnerid, kes Omnivale ja Omniva eest teenuseid osutavad ning kes Omniva kliendiandmeid töötlevad. Kliendiandmete töötlemine toimub kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega, postiseadusega, isikuandmete kaitse üldmäärusega ja muude õigusaktidega, käesolevate Põhimõtetega ja/või konkreetse kliendiga sõlmitava või sõlmitud lepinguga, sh konkreetsele teenusele kohalduvate tüüptingimustega. Omnival on õigus käesolevaid Põhimõtteid ühepoolselt muuta, teavitades sellest klienti kas postkontorites, oma veebilehel www.omniva.ee või muul viisil (nt massiteabevahendite kaudu).

Isikuandmed on mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need andmed on. Klient on iga füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada Omniva poolt osutatavaid või vahendatavaid teenuseid. Andmesubjekt on füüsiline isik, kelle kohta on Omnival andmeid, millega on võimalik isik tuvastada. Andmesubjektideks on võimalikud tulevased, olemasolevad ja endised kliendid, Omniva teenuste kasutajad ja nende esindajad, koostööpartnerid, päringute esitajad, külastajad. Postisaladus on postisaadetise sisu ja konkreetse isiku postikäivet puudutav informatsioon. Töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, kustutamine, päringute tegemine, edastamine, korrastamine, kasutamine, levitamine jne). Kliendiandmed on igasugune info, mis on Omniva kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed jne). Kliendiandmete hulka kuuluvad ka postisaladusena käsitletavad andmed ja isikuandmed. AS-i Eesti Post kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kategooria: A 3/5

Omniva tagab kohalduva õiguse raames kliendiandmete konfidentsiaalsuse ja kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid kliendiandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest. Omniva töötleb vastavalt kliendiandmete töötlemise eesmärgile kõiki kliendiandmeid, mis on kliendi kohta tehingusuhte käigus teatavaks saanud. Omniva võib kliendiandmete töötlemiseks kasutada lepingupartnereid, kes peavad töötlemisel järgima käesolevaid Põhimõtteid ja Omniva juhiseid, rakendama asjakohaseid turvameetmeid ning tagama kliendiandmete töötlemise seaduslikkuse ja konfidentsiaalsuse. Omniva tagab, et lepingupartnerid töötlevad kliendiandmeid Omniva juhiste kohaselt ja kooskõlas kohalduva õigusega, ning rakendavad asjakohaseid turvameetmeid. Lepingupartneritel on õigus kliendiandmeid töödelda üksnes ulatuses, mis on neile vajalik, et täita Omniva poolt määratud eesmärke.

Omniva töötleb kliendiandmeid selleks, et: - otsustada, kas ja millistel tingimustel osutada kliendile teenust (lepingu sõlmimisele eelnev kliendiandmete töötlemine); - hinnata kliendi krediidivõimelisust; - täita kliendi poolt Omnivaga sõlmitud lepingut; - pakkuda/osutada Kliendile Omniva teenuseid; - realiseerida oma õigusi, mis tulenevad kliendiga sõlmitud lepingust või kliendile osutatava teenusega seotud lepingust; - määrata teenustasude suurusi; - grupeerida ja segmenteerida kliente erinevate kriteeriumide alusel teenuste kvaliteedi tagamiseks; - hoida ära Omnivale kahju tekkimine; - vähendada ja välistada riske (nt rahapesu tõkestamine jne); - korraldada tarbijamänge ja kampaaniaid (sh sms-kampaania); - paremini mõista kliendi ootusi (turu-uuringud, kliendiküsitlused, tarbimisharjumuste kaardistamine jne); - pakkuda koostööpartnerite poolt osutatavaid teenuseid ja/või kaupu; - kontrollida, parandada ja täiendada kliendiandmeid; - täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusaktidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele, õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmine teenuse osutamisel jne); - kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi. AS-i Eesti Post kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kategooria: A 4/5

Omniva töötleb muuhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevaid kliendiandmeid: Kliendi isiklikud andmed (nt nimi, isikukood, suhtluskeel, isikut tõendava dokumendi andmed jne); Kliendi kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne); Suhtlusandmed nt visuaalsed salvestused kui klient külastab postkontorit, postipunkti, pakiautomaati ja muid kohti, kus Omniva pakub teenuseid, või kui klient suhtleb Omnivaga telefoni teel või muud andmed, mida kogutakse e-posti ning teiste suhtluskeskkondade kaudu, nt sotsiaalmeedia, kliendi poolt Omniva kodulehe külastamine; Andmed tehingute ja nendega seotud lepingute kohta (sealhulgas kliendi õiguste ning kohustuste täitmise või mittenõuetekohase täitmise kohta, nt sõlmitud ja/või lõppenud lepingud, sõlmitud kokkulepped, esitatud avaldused ja taotlused, andmed lepingurikkumiste kohta jne); Seadusest tuleneva kohustuse täitmisel saadud andmed (nt uurimisorganite, kohtu järelpärimistest tulenevad andmed jne). Andmed kliendi harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed kliendirahulolu, kliendi kaebustega seotud andmete, kasutatavate teenuste kohta jne); Tarbijamängudes ja kampaaniates osalemisega seotud andmed (nt andmed tarbijamängudes või kampaaniates võidetud auhindade kohta jne); Andmed kliendi usaldusväärsuse kohta (nt andmed maksehäire kohta, Omnivale või kolmandale isikule tekitatud kahju kohta, rahapesuga, terrorismi rahastamisega või organiseeritud kuritegevusega seotuse kohta jne).

Tulenevalt postiseaduse §-st 34 on Omnival õigus postiteenuse osutamiseks peetava aadressregistri koostamiseks ja pidamiseks koguda ning töödelda kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta. Omniva töötleb kliendiandmeid ilma kliendi nõusolekuta üksnes seaduses sätestatud juhtudel (nt postiseaduse alusel saatja ja saaja isikuandmeid; võlaõigusseaduse alusel lepingu poolte andmeid lepingute täitmiseks; rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel tehingu teinud isiku andmeid; raamatupidamise seaduse alusel tehingu teinud isiku andmeid jne).

Kliendiandmeid töödeldakse Euroopa Liidu/Euroopa Majanduspiirkonna (EL/EMP) piires, kuid mõningatel juhtudel edastatakse need ja töödeldakse neid riikides, mis asuvad väljaspool ELi/EMPi. Kliendiandmete edastamine ja töötlemine väljaspool ELi/EMPi võib toimuda eeldusel, et on olemas õiguslik alus, nt juriidilise kohustuse täitmine või kliendi nõusolek ning rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Kliendiandmeid ei töödelda kauem kui vajalik. Säilitamise periood põhineb lepingutel kliendiga, Omniva õigustatud huvil või kohaldataval õigusel (nt raamatupidamisega seotud seadused, rahapesu vastased või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus). AS-i Eesti Post kliendiandmete töötlemise põhimõtted Kategooria: A 5/5

Kliendil on võimalik tutvuda enda kohta kogutud ja kasutatavate isikuandmetega, nende allikatega ja nende kasutamise eesmärkidega. Kliendil on võimalik saada teavet selle kohta, kui kaua Omniva tema andmeid säilitab ning kellele ja mis ulatuses tema andmeid avaldab. Kliendi õigust enda isikuandmetega tutvuda võivad piirata kehtivad õigusaktid, teiste isikute õigused nende privaatsuse tagamiseks ning Omniva tegevuse vajadused. Omniva oskusteave, ärisaladus, sisehinnangud ja materjalid võivad samuti kuuluda teabe hulka, millega ei ole võimalik tutvuda. Parandamine ja kustutamine Kui kliendi andmed ei ole õiged, on puudulikud või asjakohatud, on kliendil õigus nõuda andmete parandamist või kustutamist, arvestades kehtivatest õigusaktidest tulenevaid piiranguid ja andmete töötlemisega seotud õigusi. Neid õigusi tuntakse kui „õigus andmete parandamisele“ ja „õigus olla unustatud“. Ülekandmine Kui Omniva kasutab andmeid kliendi nõusoleku või kokkuleppe alusel ja andmetöötlus on automatiseeritud, on Kliendil õigus saada koopia tema esitatud andmetest elektroonilises masinloetavas formaadis.

Kui klient leiab, et andmed, mis Omniva on tema kohta kogunud, ei ole õiged, või kui klient on esitanud vastuväite andmete kasutamisele, siis võib klient nõuda, et Omniva piiraks nende andmete kasutamist ainult nende säilitamisega. Kasutus piiratakse üksnes säilitamisega, kuni on võimalik tuvastada andmete õigsus või kontrollida, kas Omniva õiguspärased huvid on kliendi huvidest kaalukamad. Kui kliendil on õigus nõuda andmete kustutamist, siis võib klient selle asemel nõuda, et Omniva piirduks andmete kasutamisel üksnes nende säilitamisega. Kui Omniva vajab kliendi kohta kogutud andmeid ainult õigusnõuete maksmapanekuks või kaitsmiseks, siis võib klient nõuda, et andmeid ei kasutataks muul moel kui neid säilitades. Omnival võib siiski olla õigus kasutada andmeid ka teistsugusel viisil, kui see on vajalik selleks, et nõudeid maksma panna, või juhul, kui klient on andnud selleks nõusoleku.

Kliendid võivad Omnivaga ühendust võtta seoses päringutega ja nõusolekute tühistamisega ning eraisikust kliendid võivad lisaks nõuda isikuandmete töötlemisel enda õiguste realiseerimist ning esitada kaebuseid isikuandmete kasutamise kohta. Omniva andmekaitseametniku kontaktandmed: AS Eesti Post Pallasti 28, 10001 Tallinn, Eesti e-post: info@omniva.ee Kui klient ei ole rahul sellega, kuidas Omniva tema isikuandmeid töötleb ning kliendi pöördumine Omniva andmekaitseametniku poole ei andnud rahuldavat tulemust, siis on kliendil võimalik esitada kaebus kirjalikult: AS Eesti Post Pallasti 28, 10001 Tallinn, Eesti e-post: info@omniva.ee koduleht: www.omniva.ee Samuti võib klient esitada kaebusi isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile (veebileht: www.aki.ee), kui ta leiab, et tema isikuandmete töötlemine riivab tema õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel. Põhimõtted on klientidele kättesaadavad postkontorites, postipunktides ja kodulehel Omniva küpsistele kohaldatavad eeskirjad on kättesaadavad Omniva kodulehelt www.omniva.ee.