Actievoorwaarden fotowedstrijd​ Wild Port of Europe

Deelname
Door deel te nemen aan de fotowedstrijd, aanvaardt u deze voorwaarden en regels en de beslissingen van de jury, die definitief zijn en in alle opzichten bindend. Een deelnemer kan met meerdere foto's meedingen naar de prijs. U kunt per dag één foto inzenden. U dient de foto's zelf gemaakt te hebben. De ingezonden foto's moeten passen binnen het (maand)thema. Medewerkers van Kamera Express BV komen niet in aanmerking voor deelname. Deelname is mogelijk van 5 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Winnaars
Een jury, bestaande uit de marketingafdeling van Kamera Express, EMS Films en Veldkijker Films beoordeelt de foto's. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. Door mee te doen aan deze wedstrijd geeft deelnemer toestemming voor het publiceren van de ingezonden foto op social media met vermelding van naam. Door mee te doen aan deze wedstrijd geeft deelnemers toestemming voor de publicatie van de foto in het fotoboek Wild Port of Europe. Over de uitslag wordt verder geen correspondentie, noch telefonische communicatie gevoerd. Onder de correcte inzendingen geven we minimaal 1 en maximaal 135 plekken weg in het fotoboek Wild Port of Europe. De winnaar ontvangt ook een exemplaar van dit boek en toegang tot de (voor)premiére van de film Wild Port of Europe.

Privacy policy
De gegevens die de deelnemer bij zijn/haar deelname opgeeft, worden verwerkt om de fotowedstrijd te beheren en de winnaars te bepalen. De gegevens van deelnemers worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de hierboven vermelde. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of op enige andere wijze bekendgemaakt aan derden. Verenging van auteursrecht en toestemming van afgebeelde personen zijn de verantwoordelijkheid van de fotograaf. Kamera Express behoudt zich het recht voor om de afbeeldingen te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Aansprakelijkheid
Kamera Express BV is niet aansprakelijk in geval de fotowedstrijd door technische onderbrekingen gedurende een bepaalde tijd onderbroken wordt. Kamera Express BV is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de fotowedstrijd. De fotowedstrijd kan op elk moment door Kamera Express BV worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet. Met uw deelname aan de fotowedstrijd geeft u Kamera Express BV het recht deze zonder enige vergoeding en vrij van reproductierechten voor publicitaire doeleinden te gebruiken, dit geldt ook voor de niet-winnende foto’s. Deelnemer garandeert dat hij/zij maker van de foto is en in het bezit is van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief alle persoonlijkheidsrechten) op de foto. Indien er personen behalve deelnemer op de foto zijn geportretteerd, garandeert deelnemer dat hij/zij beschikt over alle rechten van de andere personen (zoals portretrecht, persoonlijkheidsrechten, enz.) met betrekking tot de foto en dat de geportretteerde perso(o)n(en) toestemming voor de deelneming van de actie hebben gegeven. Bij een eventueel geschil tussen u en/of derden betreffende de geplaatste foto is Kamera Express BV niet aansprakelijk. Met deelname aan de wedstrijd vrijwaart u Kamera Express BV volledig voor alle kosten resulterend uit een vordering van een derde die direct of indirect het gevolg is van plaatsing van een aangeboden foto, waarin uitdrukkelijk begrepen vorderingen wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inbreuk op privacy rechten, onrechtmatige daad en in strijd met wettelijke bepalingen.

Deze promotie is op geen enkele manier verbonden met Facebook en is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.