BOSS BOX-40-promotie: Reglement en deelnamevoorwaarden1.

Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden aan de ‘BOSS BOX-40’-promotie online vast die door Roland Central Europe NV wordt georganiseerd. De deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk mits de aanvaarding van dit reglement. Door hun deelname geven de kandidaten hun aanvaarding van het reglement te kennen.

Indien er voor bepaalde wedstrijden één of meerdere afwijkende deelnemingsvoorwaarden en/of afspraken gelden, dan worden deze opgenomen in een specifiek wedstrijdreglement. Bij strijdigheid tussen de bepalingen van het algemeen en het specifiek wedstrijdreglement primeert het laatstgenoemde.2.

De deelname aan de wedstrijd is alleen geldig indien de gedrukte of online gepubliceerde instructies i.v.m. de wedstrijd nauwkeurig worden gevolgd.3.

De totale wedstrijd is enkel toegankelijk voor meerderjarige natuurlijke personen die woonachtig zijn in de Benelux.4.

Met de ‘BOSS BOX-40’-promotie wint 1 persoon de BOSS BOX-40 Set. De tweede plaats wint de GT-1(B), de derde plaats wint de KATANA-MINI.5.

De wedstrijd vindt plaats vanaf 16 oktober tot en met 30 november 2017, 23:59u. Inzendingen, die ons vroeger of later bereiken, komen niet in aanmerking.6.

Werknemers en/of aangestelden van Roland Central Europe NV en hun gezinsleden alsook hun verwanten en aanverwanten tot de derde graad mogen aan deze wedstrijd niet deelnemen. Hetzelfde geldt voor werknemers en/of aangestelden van bedrijven die op enige wijze bij de uitwerking van deze door Roland georganiseerde wedstrijd betrokken zijn en hun gezinsleden alsook hun verwanten en aanverwanten tot de derde graad.7.

De winnaar is de deelnemer die minstens 2 van de 38 vragen correct heeft ingevuld en de schiftingsvraag juist heeft ingevuld.

Als niemand de schiftingsvraag juist heeft, dan is de winnaar de persoon die minstens 2 vragen van de 3 juist heeft en die het dichtst bij het antwoord van de schiftingsvraag zit.

Als meer dan één persoon het formulier correct heeft ingevuld en even dicht bij het antwoord van de schiftingsvraag zit, dan is de winnaar diegene die zich als eerste geregistreerd heeft.

De persoon die de BOSS GT-1(B) wint, is de persoon die 2 van de 3 vragen correct heeft ingevuld en die het 2de dichtst bij het antwoord van de schiftingsvraag zit.

De persoon die de BOSS KATANA-MINI wint, is de persoon die 2 van de 3 vragen correct heeft ingevuld en die het 3de dichtst bij het antwoord van de schiftingsvraag zit.8.

De prijs is persoonlijk en niet vatbaar voor inruiling of uitbetaling in speciën. Een prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.

Indien een prijs niet meer leverbaar is kan deze worden vervangen door een prijs van dezelfde of een hogere waarde. De winnaar wordt hiervan in voorkomend geval op de hoogte gesteld.

Als een winnaar, om welke reden dan ook, de prijs na 20 dagen na bekendmaking niet in ontvangst kan nemen, behoudt Roland zich het recht voor de prijs aan een andere winnaar toe te kennen.9.

Door een deelname aan de wedstrijd verbindt men zich tot een goede samenwerking met de fotografen of reporters van Roland om een publicatie van de uitslag langs een door Roland vrij te kiezen weg mogelijk te maken.10.

Bij overtreding van één van de in dit reglement vermelde bepalingen door een deelnemer wordt diens deelname ongeldig. Roland behoudt zich overigens het recht voor om eender welke deelnemer te weigeren op grond van welke reden ook.11.

Roland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij communicatiediensten of een probleem bij de postdiensten waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen.12.

Roland behoudt zich het recht voor om eender welke deelnemer te weigeren op grond van welke reden ook.13.

Roland behoudt zich het recht voor het reglement van de wedstrijd, om welke reden dan ook, te wijzigen of te annuleren. Indien een wedstrijd nietig wordt verklaard, worden alle deelnemers ervan op de hoogte gebracht.

In geval van een fout van eender welke aard die de wedstrijd beïnvloedt, en ongeacht de manier hoe zij tot stand is gekomen, behoudt Roland zich het recht voor de wedstrijd op dezelfde manier te beheren als wanneer de fout zich niet zou hebben voorgedaan. Indien Roland het gepast en/of haalbaar vindt, zal zij de deelnemers ervan op de hoogte brengen en deze op gepaste wijze corrigeren.14.

Rolands beslissingen in verband met de wedstrijd zijn onherroepelijk. De deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van elke beslissing die Roland kan nemen ter zake.15.

Roland mag alle inlichtingen verzamelen die ze nodig acht voor de organisatie van de wedstrijden en de uitreiking van de prijzen. De gegevens in kwestie worden verwerkt in een bestand waarvan Roland Central Europe NV de houder is. De gegevens worden door Roland Central Europe NV bewaard onder meer met het oog op commerciële promoties. Indien u wenst om niet meer gecontacteerd te worden (apart van deze promotie), gelieve gaelian.lahaye@roland.com te contacteren. U kan zich ten alle tijden uitschrijven. Door de deelname aan de wedstrijd erkent de deelnemer dat hij door Roland Central Europe NV in kennis werd gesteld van de inzameling van deze gegevens en van het gebruik dat er kan van worden gemaakt. Iedereen heeft het recht om kosteloos kennis te krijgen van de hem betreffende gegevens en om onjuiste gegevens te verbeteren mits een aanvraag per aangetekend schrijven aan Roland Central Europe NV, Houtstraat 3, 2260 Westerlo (België). De wet tot bescherming van de privacy wordt gerespecteerd. Door zich in te schrijven in deze wedstrijd, geeft u toestemming hiervoor. 16.

Om zeker te zijn dat de deelnemer de correcte informatie krijgt in zijn/haar moedertaal, kan de data van de deelnemer gedeeld worden aan Roland units binnen Europa/EEA. 17.

Op alle mogelijke discussies die verband houden met deze wedstrijd is het Belgische recht van toepassing. Enkel het vredegerecht te Herentals en de rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.