Regulamin Konkursu „Tydzień najemcy w Forum Gliwice”

§1. Postanowienia ogólne

1.     Konkurs specjalny nosi nazwę „Tydzień najemcy w Forum Gliwice” (dalej „Konkurs”) i jest organizowany w terminie i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

2.     Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Konkurs, w szczególności określa warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

3.     Organizatorem Konkursu jest Social Kiwi Sp. z o.o. NIP: 5213563801, ul. Bukowińska 24a/146, 02-703 Warszawa na zlecenie Forum Gliwice.

4.     Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie za pomocą aplikacji w serwisie www.facebook.com (dalej: Facebook), w szczególności na profilu Forum Gliwice na Facebooku, na stronie internetowej: https://facebook.com/chforumgliwice/. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja Regulaminu.

5.     Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.).

6.     Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany. Serwis Facebook zostaje zwolniony z odpowiedzialności związanej z przeprowadzaniem Konkursu.

§2. Terminy Konkursu

1.     Konkurs rozpocznie się 14.10.2019 i będzie trwał do 25.11.2019 do godziny 23:59.

2.     W tym czasie będzie możliwe udzielanie odpowiedzi na pytania zamieszczone w aplikacji.

3.     Quiz będzie podzielony na zmieniające się co 21 dni kategorie pytań. Każdy z uczestników konkursu może odpowiadać na pytania dotyczące jednej kategorii tylko raz. W klasyfikacji na podstawie której będziemy rozdawać nagrody liczymy tylko pierwszą odpowiedź. Za każdą poprawnie udzielną odpowiedź z poszczególnych kategorii uczestnicy będą otrzymywać punkty. Punkty z poszczególnych kategorii będą się sumować i tworzyć klasyfikację ogólną. 

4.     Dnia 25.11.2019 do godziny 23:59 aplikacja zostanie zamknięta, a ranking użytkowników z dnia 25.11.2019 do godziny 23:59 będzie podstawą do wybrania 5 zwycięzców konkursu.

5.     Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 29.11.2019 na fanpage’u Forum Gliwice w osobnym poście.

§3. Zasady i przebieg Konkursu, warunki uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna spełniająca warunki określone w Regulaminie oraz posiadająca aktywne konto w serwisie Facebook, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w Regulaminie serwisu Facebook dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.

W Konkursie nie mogą uczestniczyć:

a) pracownicy Organizatora, podmioty współpracujące przy przygotowaniu i realizacji Konkursu a także ich pracownicy,

b) współpracownicy podmiotów wymienionych pod lit. a) przez których rozumie się także osoby i jednostki organizacyjne wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umów cywilnoprawnych,

c) inne osoby biorące udział w jakikolwiek sposób w organizacji i przeprowadzeniu Konkursu,

d) osoby najbliższe wobec osób wymienionych pod lit. a-c) powyżej.

3.      Aby wziąć udział w Konkursie należy w czasie trwania konkursu wypełnić test znajdujący się w aplikacji Tydzień Najemcy w Forum Gliwice, która jest dostępna z poziomu fanpage’a Forum Gliwice pod adresem www.facebook.com/chforumgliwice.

4.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu. 

5.     Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy  będzie czuwać jury składające się z 3 pracowników Organizatora.

6.     W Konkursie wyłonionych zostanie 5 Zwycięzców, którzy otrzymają voucher o wartości 50 zł do wykorzystania w jednym ze sklepów w Forum.

7.    Zwycięzcom Konkursu nagrody zostaną wysłane pocztą na podany przez Nich adres po wcześniejszym zgłoszeniu się w wiadomości prywatnej na profilu Forum Gliwice na Facebooku.

§5. Dane osobowe

1.     Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1182 z pózn. zm.) („ustawa o ochronie danych osobowych”).

2.     Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator tj. Social Kiwi Sp. z o.o. ul. Bukowińska 24a/146, 02-703 Warszawa, dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

3.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

4.     Uczestnicy poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail, pseudonim (opcjonalnie) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w szczególności na podanie do publicznej wiadomości imienia, nazwiska lub pseudonimu, którym posługują się w serwisie Facebook.

5.     Dane mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom działającym na zlecenie Organizatora.

6.     Organizator jest jednocześnie usługodawcą świadczonych drogą elektroniczną usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422). Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 w/w ustawy. Organizator świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.     Dla współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator – Uczestnik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:

a) komputer lub inne urządzenie z dostępem do serwisu Facebook,

b) połączenie z siecią internetową,

c) poprawnie skonfigurowana poczta elektroniczna,

d) konto w serwisie Facebook.

8.     Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Organizator ma prawo powiadomić o nich Uczestnika poprzez podany mu adres e-mail lub na profilu Forum Gliwice w serwisie Facebook.

9.     Rozpoczęcie przez Uczestnika korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

10.  Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 7 Regulaminu.

11.  Uczestnik ma prawo wypowiedzieć umowę bez podania przyczyn w terminie do dnia poprzedzającego dzień zakończenia Konkursu. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia pisemnie na adres Organizatora (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu). Organizator wykluczy daną treść podczas oceniania treści konkursowych.

12.  Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi umowę ze skutkiem natychmiastowym w wypadku gdy zamieszczone przez Użytkowania treści w serwisie Facebook będą sprzeczne z prawem lub będą nawoływać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, lub mogą zostać uznane za propagujące przemoc lub za materiały pornograficzne lub materiały obraźliwe wobec innych osób czy grup. Organizator ma także prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym Uczestnikowi zamieszczającemu w treści konkursowej materiały reklamowe.

13.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

§7. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu należy zgłaszać do Organizatora w formie pisemnej na adres Social Kiwi Sp. z o.o. ul. Bukowińska 24a/146, 02-703 Warszawa – listem poleconym lub pocztą kurierską w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania przesyłki poleconej na Poczcie Polskiej lub przesyłki kurierskiej.

2. Reklamacje zgłoszone po wskazanym powyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacja powinna zawierać dane i dokładny adres reklamującego, jak również opis i przyczyny reklamacji. Reklamacje nie zawierające tych informacji nie będą rozpatrywane i nie będzie na nie udzielana odpowiedź.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O decyzji reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

§8. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w aplikacji Tydzień najemcy w Forum Gliwice zamieszczonej na fanpage’u Forum Gliwice na Facebooku.

 2. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia Regulaminu serwisu Facebook.